Ni all ac ni ddylai banciau bwyd gasglu'r darnau o ddiffyg gweithredu gan Lywodraeth y DU yn erbyn costau byw cynyddol

Mae costau byw yn codi'n gyflym ac mae niferoedd cynyddol o bobl yn ei chael hi'n amhosibl talu eu costau hanfodol oherwydd bod eu hincwm yn annigonol. Mae storm berffaith yma ac mae’r dyfodol yn edrych yn llwm gyda chynnydd pellach ym mhrisiau tanwydd pan fydd y cap ar brisiau ynni'n codi eto ym mis Hydref. Mae pobl sydd â phryderon ariannol yn troi at elusen ac yn cael eu gorfodi i gymryd dyledion. Mae angen help ar bobl nawr. Dylai'r system fudd-daliadau adlewyrchu gwir gostau byw a sicrhau ei bod yn atal pobl rhag mynd i newyn a thlodi. 

Hyd yn hyn mae’r Canghellor wedi methu â rhoi digon sicrwydd i bobl ar yr incwm isaf oll i oroesi’r storm bresennol. Gyda phob diwrnod o ddiffyg gweithredu, mae’r banc bwyd lle rwy'n gweithio yn paratoi i fwy o bobl gael eu gorfodi drwy ein drysau. Mae banciau bwyd eraill yn rhwydwaith Trussell Trust ac aelodau o'r Independent Food Aid Network a’r rhwydwaith Feeding Britain yn adrodd yr un stori. Nid yw hyn bellach yn ymwneud â chostau byw - i lawer, mae hyn yn ymwneud â goroesi. 

Dylai’r system fudd-daliadau adlewyrchu gwir gostau byw; yn hytrach mae’n gadael banciau bwyd i gasglu’r darnau. Ac eto am y tro cyntaf erioed, darparodd banciau bwyd yn rhwydwaith Trussell Trust fwy na 2.1 miliwn o barseli bwyd i bobl ledled y DU y tu allan i 2020/21, sef cyfnod gwaethaf y pandemig. Mae mwy i hyn nag a welir. Mae banciau bwyd a darparwyr cymorth bwyd elusennol eraill sy'n rhan o IFAN a rhwydwaith Feeding Britain yn gweld cynnydd dinistriol tebyg.

Mae mwy a mwy o bobl yn cael eu rhoi mewn perygl o dlodi, yn methu â fforddio'r hanfodion absoliwt sydd eu hangen arnom i gyd er mwyn bwyta, cadw’n gynnes, yn sych ac yn lân. Mae banciau bwyd, pantris bwyd a darparwyr cymorth bwyd eraill ledled y DU yn gweithio’n galetach fyth i gadw teuluoedd i fynd gan fod yr hanfodion sydd eu hangen arnom ni i gyd mewn bywyd yn dod yn fwyfwy anodd eu cyrraedd ac mae llawer o weithwyr banc bwyd yn teimlo’n flinedig ac o dan bwysau. Ni all hyn fod yn iawn. 

Digon yw digon. 

Llofnodwch y ddeiseb hon sy'n galw ar Lywodraeth y DU i gynyddu taliadau budd-dal o leiaf 7% ar frys i gadw i fyny â chwyddiant. Yn y tymor hir, rhaid iddo gyflwyno ymrwymiad yn y system fudd-daliadau i wneud yn siŵr bod gan bawb ddigon o arian yn eu pocedi i atal tlodi. 

Steph Maxwell, Banc Bwyd Uttlesford